Patirtys ir idėjos

Svajones verčiame pasiekimaisInformacija registracijai ir apmokėjimui

MB "Patirtys ir idėjos"

Savanorių pr. 206-419 kab., Kaunas

Tel. 8 (6-93) 55124

El. paštas patirtysiridejos@gmail.com

Į. k. 304766775

Ats. sąskaita LT404010051004203559 (Luminor Bank AB)


SVARBI INFORMACIJA. Į skambučius ir laiškus atsakome darbo dienomis nuo 10 val. iki 18 val. Jeigu neatsiliepėme telefonu, būtinai Jums perskambinsime. Dirbame visoje Lietuvoje, todėl norint atvykti pas mus adresu Savanorių pr. 206-419, Kaunas, būtina sutarti laiką iš anksto. Dėkojame už supratimą ir laukiame Jūsų mokymuose!


Paslaugų teikmo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 MB Patirtys ir idėjos (toliau - Paslaugų teikėjas) visas Paslaugas vartotojui (toliau - Paslaugų gavėjas) teikia tik po apmokėjimo.

1.2 Už Paslaugas sumokėti pinigai yra negrąžinami, išskyrus atvejus, kada Paslaugos nesuteikiamos dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės. Jeigu dėl kitų susiklosčiusių aplinkybių Paslaugų gavėjas netenka galimybės gauti Paslaugas, Paslaugų teikėjas sudaro sąlygas Paslaugų gavėjui Paslaugas gauti tokia tvarka:

1.2.1 Konsultacijas perkelti ne daugiau nei du kartus Paslaugų gavėjui ir Paslaugų teikėjui bendru sutarimu patogiu laiku.

1.2.2 Mokymų programose (toliau - Programos) dalyvauti su kita identiškos ar kitos Paslaugų gavėjo pasirinktos Programos grupe, kurios datą iš anksto nustato Paslaugos teikėjas. Arba savo vietą Programoje Paslaugų gavėjas gali perleisti kitam asmeniui, apie tai informavęs Paslaugos teikėją ne vėliau nei viena diena iki Programos pradžios.

1.3 Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti dalyvavimą Programoje, kai Programa prasidėjusi. Tokiu atveju už Programą sumokėti pinigai nėra grąžinami ir dalyvavimą įrodantis pažymėjimas nėra išduodamas.

1.4 Visa Programos medžiaga yra skirta tik asmeninimas Paslaugų gavėjo mokymuisi. Bet koks Programos medžiagos perdavimas tretiesiems asmenims, platinimas, kopijavimas, plagijavimas yra draudžiamas ir bus traktuojamas kaip vagystė ir/ar neteisėtas disponavimas.

1.5 Registracija Paslaugoms vyksta elektroniniu paštu patirtysiridejos@gmail.com.

1.6 Nuotolinių Programų pažymėjimai dalyviams siunčiami elektroniniu paštu ir turi tokią pačią juridinę galią kaip ir fiziniai pažymėjimai.

2. Paslaugų teikėjo atsakomybė ir teisės.

2.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui tokios apimties Paslaugas, kokios yra nurodytos oficialioje Paslaugų gavėjo interneto svetainėje arba pagal individualų Paslaugų gavėjo poreikį jeigu Paslaugų teikėjas šį poreikį yra pajėgus patenkinti.

2.2 Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visos Programos, kurios yra patvirtintos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM (toliau - SPPD) ir esamuoju metu organizuojamos, yra galiojančios ir Paslaugų gavėjui pageidaujant, gali pateikti Programų kodus bei jų suderinimą/patvirtinimą su SPPD įrodančius dokumentus.

2.3 Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia savo arba Paslaugų gavėjo patalpose, taip pat ir nuotoliniu būdu.

2.4 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Paslaugų teikimo trukmę, apimtį, sąlygas ir vietą.

2.5 Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis LR teisės aktais.

2.6 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę šalinti iš Programos Paslaugų gavėją jeigu jis rodo nepagarbą kitiems Programoje dalyvaujantiems Paslaugų gavėjams ir/ar lektoriams, kursto neapykantą ir/ar diskriminaciją lyties, rasės ir/ar kitu pagrindu tokiu būdu pažeisdamas žmogaus teises, įžeidinėja ar kitaip kenkia Programoje dalyvaujantiems Paslaugų gavėjams ir/ar lektoriams. Minėtais atvejais Paslaugų gavėjas negauna dalyvavimą programoje įrodančio pažymėjimo, yra šalinamas iš Programos be teisės tęsti dalyvavimą Programoje ir/ar atgauti už Programą sumokėtus pinigus.

2.7 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę Paslaugų gavėjui nesuteikti Paslaugų 2.6 punkte numatytais atvejais.

2.8 Apie Paslaugų teikimo sąlygas, trukmę ir apmokėjimo sąlygas Paslaugų teikėjas informuoja Paslaugų gavėją žodžiu, raštu arba pateikdamas nuorodą į paslaugų teikimo sąlygas.

2.9 Paslaugų teikėjas apie Paslaugoms taikomas nuolaidas informuoja oficialioje internetinėje svetainėje www.patirtysiridejos.lt. Jeigu nuolaidai gauti reikalinga pateikti tam tikrą informaciją ir/ar nuolaidos kodą, Paslaugos teikėjas pasilieka teisę Paslaugų gavėjo šios informacijos ir/ar nuolaidos kodo paprašyti.

2.10 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neišduoti Paslaugų gavėjui pažymėjimo apie dalyvavimą Programoje jeigu Paslaugų gavėjas nevykdo dalyvavimo Programoje sąlygų.

2.11 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nesuteikti Paslaugų jeigu už jas Paslaugų gavėjas nesumokėjo.

2.12 Paslaugų teikėjas gali sudaryti sąlygas Paslaugų gavėjui už Paslaugas atsiskaityti dalimis. Tokiu atveju pažymėjimas apie dalyvavimą Programoje Paslaugų gavėjui išduodamas tik pilnai atsiskaičius už Paslaugas.

2.13 Paslaugų teikėjas netikrina Paslaugų gavėjo pateiktų duomenų tikslumo.

2.14 Paslaugų teikėjas informuoja Pąslaugų gavėjus, užsiregistravusius ir apmokėjusius už Paslaugas, apie šių paslaugų teikimo pakeitimus elektroniniu paštu arba telefonu.

2.15 Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už tai, jeigu Paslaugos gavėjas neturi tinkamų sąlygų Paslaugoms gauti.

2.16 Nuotolinės Programos vyksta pagal su SPPD suderintą tvarką. Nuotolinių Programų medžiaga Paslaugų gavėjui pateikiama video, word, pdf, jpg ir png formatais. Nuotolinių Programų medžiaga Paslaugų gavėjui siunčiama jo nurodytu elektroniniu paštu.

3. Paslaugų gavėjo atsakomybė ir teisės.

3.1 Paslaugų gavėjas gaudamas Paslaugas sutinka, kad yra susipažinęs su Paslaugų teikimo sąlygomis ir su minėtomis sąlygomis sutinka.

3.2 Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti pateikti informaciją, reikalingą nuolaidai Paslaugoms gauti. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nesuteikti nuolaidos ir Paslaugų gavėjas turi teisę įsigyti Paslaugas be nuolaidos.

3.3 Paslaugų gavėjas, gaudamas Paslaugas sutinka, jog Paslaugas gauna laisva valia, niekieno neverčiamas.

3.4 Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už asmeninį dalyvavimą Programoje, asmeninę motyvaciją, asmeninį mokymosi procesą bei įsitraukimą į Programą.

3.5 Paslaugų gavėjas, dalyvaudamas Programoje, įsipareigoja joje dalyvauti nustatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už nedalyvavimą.

3.6 Paslaugų gavėjas gali atgauti už Paslaugas sumokėtus pinigus jeigu Paslaugos nebuvo suteiktos dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės. Šiuo atveju, Paslaugų gavėjas turi kreiptis į Paslaugų teikėją raštu, prašydamas grąžinti sumokėtus pinigus. Jeigu Paslaugos nebuvo suteiktos dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės, pinigai Paslaugų gavėjui grąžinami per 14 d.d. į jo nurodytą banko sąskaitą.

3.7 Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už norimas gauti Paslaugas ne vėliau kaip likus vienai dienai iki Paslaugų teikimo datos. Paslaugų gavėjui nesumokėjus už Paslaugas, jos nėra teikiamos.

3.8 Paslaugų gavėjas turi teisę prašyti Paslaugų teikėjo perkelti Paslaugų teikimo datą kaip tai nurodyta 1.2 punkte.

3.9 Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už jo pateiktų duomenų tikslumą.

3.10 Paslaugų gavėjas prisiima atsakomybę už tai, jog gaudamas Paslaugas jis turi sąlygas, kurios reikalingos Paslaugoms gauti.

4. Privatumo sąlygos.

4.1 Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti Paslaugų teikėjo duomenų, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4.2 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę prašyti Programos dalyvio pateikti savo vardą ir pavardę, kad galėtų ji užregistruoti dalyvavimui Programoje bei išduoti dalyvavimą Programoje įrodantį pažymėjimą. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti pateikti minėtus duomenis. Tuo atveju jis negali dalyvauti Programoje ir gauti dalyvavimą įrodantį pažymėjimą.

4.3 Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti nuolaidą Paslaugoms, pateikia nuolaidai gauti reikalingus duomenis ir/ar nuolaidos kodą. Paslaugos teikėjas taiko nuolaidą Programai pensijinio amžiaus sulaukusiems dalyviams,studentams, asmenims su negalia, ilgalaikiams bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje ne trumpiau nei šešis mėnesius, pateikus įrodantį dokumentą, jo kopiją ar skaitmeninį variantą, kuriame turi matytis Programos dalyvio vardas, pavardė, dokumento pavadinimas ir galiojimo data. Visa kita informacija nėra reikalinga pateikti ir gali būti uždengta. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti pateikti minėtą informaciją. 

4.4 Paslaugų teikėjas prašo Paslaugų gavėjo pateikti tik tuos duomenis, kurie reikalingi dalyvavimui Programoje ir/ar registracijai, taip pat nuolaidai gauti ar sąskaitai-faktūrai paruošti. Paslaugų teikėjas niekada neprašo Paslaugų gavėjo pateikti kitų asmens duomenų, kurie nėra reikalingi Paslaugoms ir/ar nuolaidai suteikti.

4.5 Paslaugų teikėjas nekaupia Paslaugų gavėjo duomenų, kurie buvo pateikti momentiškai ir reikalingi teisei gauti nuolaidą. Šių duomenų Paslaugų teikėjas neatskleidžia, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4.6 Paslaugų teikėjas dokumentų archyve saugo Programų dalyvių sąrašus su Programų dalyvių vardais ir pavardėmis, kurie reikalingi dalyvavimui pagrįsti. Šių duomenų Paslaugų gavėjas neatskleidžia, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

4.7 Norėdamas gauti informaciją apie Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas, Paslaugų gavėjas nurodo elektroninį paštą, kuriuo Paslaugų teikėjas jį informuoja apie teikiamas Paslaugas. Paslaugų gavėjas gali bet kada atsisakyti siunčiamų pranešimų, apie tai informuodamas Paslaugų teikėją elektroniniu paštu.

4.8 Paslaugų gavėjas gali atsisakyti pateikti bet kokius duomenis. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Paslaugas.

4.9 Paslaugų gavėjas gali gauti Konsultacijas anonimiškai jeigu to pageidauja.

4.10 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Privatumo sąlygas.

5. Baigiamosios nuostatos.

5.1 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti Paslaugų kainą, trukmę, turinį ir apimtį, atsižvelgdamas į bendrą poreikį ir galimybes.

5.2 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę atsisakyti suteikti Paslaugas jeigu to neįmanoma padaryti dėl laiko, finansinių ar kitų galimybių nebuvimo, taip pat dėl neigiamų su Paslaugų gavėju susijusių aplinkybių.

5.3 Su Paslaugomis susiję ginčai sprendžiami ieškant bendro sutarimo su Paslaugų gavėju, o jo neradus, teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas.